PILOTPROJECT T.B.V. DE IMPLEMENTATIE VAN ENERGIEBEHEER:

 

De participanten van dit project waren de faculteiten Elektrotechniek en Technische Natuurkunde (EL/TN-gebouw) en het Sportcentrum (SC). Bij de eerste confrontatie met de participanten was er een zekere latente aversie te bespeuren in de houding van de gebruikers. In mijn hoedanigheid van energiecoördinator gaf ik een explicatie van het inhoudelijke van energiemanagement, dat meer gericht is op het coöperatieve-element van partijen. Gewezen werd op het feit dat energiemanagement natuurlijk meer is dan het toepassen van geavanceerde energietechnologie, het impliceert een bilaterale benadering t.a.v. het energieverbruik. Naarmate het project vorderde transformeerden de gebruikers zich snel naar ware actoren. Een en ander betekent dat door het verstrekken van informatie en communicatie men toch gestimuleerd wordt om over energieaspecten na te denken.

 

 

MONITORINGSSYSTEEM

 

Omschrijving van de blokken in het monitoringssysteem:

 

PROCES

 

Het proces is te vergelijken met het energieverbruik (Ev) van een gebouw t.w.:

ü      Gasverbruik [m3]

Het gasverbruik wordt veroorzaakt door twee componenten t.w.:

 

ü      Warmteverbruik [GJ]

Het warmteverbruik is nodig voor de ruimteverwarming.

 

ü      Elektriciteitsverbruik [KWh]

Het elektriciteitsverbruik is het gevolg van:

 

ü      Waterverbruik [m3]

Het waterverbruik wordt veroorzaakt door:

 

Voor het proces zijn de invloedsfactoren van grote importantie o.a.:

 

METINGEN (Eg)

De metingen worden verricht middels gasmeters, KWh-meters, warmtemeters en debietmeters. Door een mathematische operatie worden uit de meterstanden de verbruiken berekend.

 

NORMSTELLING (En)

De normstelling wordt bepaald uit statistische gegevens en uit berekeningen. Wat de statistische gegevens betreft, dit zijn de graaddagen, gramuren, bedrijfstijd etc. De berekeningen hebben een causaal verband met de ontwerpcondities en het exergetisch gedrag van diverse technische systemen. Voor een genuanceerde normstelling is een nauwkeurige inventarisatie van de technische installatie nodig. Het is evident dat het exergetisch gedrag van het betreffende gebouw een significante rol speelt.

 

VERGELIJKING (ε)

Indien de normstelling en het actuele verbruik geen deviatie vertonen dan is geen actie nodig. Bij een negatieve deviatie moet onderzocht worden waar zich energie-dissipaties bevinden en eventuele verspilling aanwezig is. Bij een positieve deviatie is actie nodig in verband met b.v. een defecte meter.

 

REGELAAR (ACTIE)

Deze bestaat uit het ingrijpen in het proces b.v.:

·       Isolatie

·       Ventilatie

·       Verwarming en koeling

·       Verlichting

·       Behavioraal

·       Motivatiecampagne

·       Milieuaspecten

 

Het monitoren en de normatieve vaststelling van het energieverbruik is mogelijk met behulp van twee modellen t.w.:

 

Back